När blev det tillåtet med 230 V uttag i badrum?

03 dec 2011 14:32 #1 av Anonym Gäst
År 1996 blev det tillåtet med 230V uttag i bad- och duschrum, förutsatt att de är jordade och föregås av jordfelsbrytare, enligt uppgift på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Jag har för mig att det var tillåtet redan i slutet på 1980-talet.

Vem vet när det blev tillåtet?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 14:49 #2 av Ronnie Lidström
I mina noteringar har jag skrivit 1996. Men kan inte hitta detta i någon föreskrift? Någon annan som vet var detta står?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 14:51 #3 av Patrik Hedlund
Njae, 80-talet kan det väl knappast vara? Jag har aldrig sett ett 80-tals badrum med uttag, rakuttag däremot...
-96 låter rimligt.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 15:34 #4 av Reijo Eriksson
Enligt 1939-års föreskrift §47 b.
Vägguttag får icke vara anbragt i badrum.

Enligt 1960-års föreskrift §48 d.
I bostadsbadrum och toalettrum samt i lknande rum med ledande golv få endast följande slag av vägguttag vara anbragta:
1. Särskilt för tvättmaskin avsett vägguttag som är uppsatt minst 1,7 m över golvet.
2. För rakapparat avsett vägguttag (110 V).

Enligt SIND-FS 1988:1 § 48.2 e.
I område 2 får endast för rakapparat avsett uttag vara placerat.
I område 3 får endast följande slag av uttag vara placerade.
1. För rakapparatuttag avsett uttag anordnat enligt föreskriften.
2. Nätanslutet jorddonförsett vägguttag, placerat lägst 1,7 m över golvet, och som föregås av strömkännande jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström.
Föreskriften fick tillämpas från det datum den utkom från trycket, d.v.s. den 18 april 1988.

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Claes Börjesson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 15:38 #5 av Patrik Hedlund
Åh f*n, där ser man.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 16:39 #6 av Ronnie Lidström
Så Elsäkerhetsverket har fel då i sina frågor och svar där de säger att det var 1996 det blev tillåtet med 230V uttag?

www.elsakerhetsverket.se/sv/Fragor-och-s...agor/Ojordade-uttag/

Från och med 1996 är det tillåtet med jordade uttag i bad och duschrum, förutsatt att de skyddas av jordfelsbrytare.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 16:39 #7 av Bo Siltberg
Årtalet 1996 kommer troligen härifrån: Arkiv-fragor/Ojordade-uttag
Var elsäkerhetsverket fått den uppgiften ifrån framgår inte.

Vi har ju också diskuterat när kravet på JFB för golvvärme i badrum kom. Elsäkerhetsverket säger 2004/2006 .

ELSÄK-FS 1999:5 säger ingenting specifikt om golvvärme. Däremot står det följande om JFB:

471.4.1 Jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström skall installeras som tilläggsskydd i följande fall:
- Utomhus placerade nätanslutna uttag med högst 16 A märkström.
- Sådana inomhus placerade uttag med högst 16 A märkström, som kan förväntas mata flyttbar materiel för användning utomhus.

Råd: Där man kan förväntas använda flyttbar elmateriel utomhus bör ett eller flera för användningen nödvändiga uttag vara på lämpligt sätt placerade utomhus.

Andra fall där jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström är föreskriven framgår av 471.4.2 samt Del 7 och Del 8

471.4.2 Vid nyuppförande av bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem skall den elektriska installationens gruppledningar skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström.

Enligt samma förutsättningar som gäller i det föregående stycket skall vid utbyte av befintlig gruppcentral installeras jordfelsbrytare för skydd av från centralen utgående gruppledningar.

Råd: Delar av installation där avbrott kan få allvarliga konsekvenser kan t.ex. vara vissa larmutrustningar samt panna för rumsuppvärmning.

471.4.3 Råd: När en jordfelsbrytare är föreskriven för skydd av en viss del av en installation, t.ex. nätanslutet uttag i badrum, rekommenderas att skyddet även omfattar den matande gruppledningen.

Nu blöder ögonen - vad står det?? Vill man göra skillnad på nyuppförande och vad då, ombyggnad?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 19:00 #8 av Reijo Eriksson
Det känns som någon svarat på frågan om jordfelsbrytare i badrum och värmekabel med huvudet under armen...

Fram till och med den 30 juni 2004 gällde föreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5. Den så kallade ”blå boken”. Därefter kunde man, under en övergångstid fram till 2006 använda ELSÄK-FS 1999:5 parallellt med de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1.

Följde man ELSÄK-FS 2004:1 så fanns kravet på jordade uttag i våtutrymmen samt att uttag och golvvärme ska skyddas av jordfelsbrytare i SS 436 47 53 som ett sätt att uppfylla föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis. Följde man ELSÄK-FS 1999:5 så fanns inte motsvarande krav på jordfelsbrytarskydd av golvvärme. Man bör alltså ha klart för sig vilken föreskrift man följt vid installationen.

Lagstöd för detta finns i avsnitt 753.413.1 i SS 436 47 53 samt i avsnitt 701.7 i ELSÄK-FS 1999:5.

1. Det har aldig varit möjligt att använda föreskrifter parallellt. Det fanns däremot en övergångsperiod från 1 juli 2004 t.o.m. 30 juni 2006. Orsaken till detta var att pågående installationer skulle kunna färdigställas med stöd av ELSÄK-FS 1999:5.

2. Standarden SS 436 47 53 fastställdes den 23 februari 2004 och började gälla direkt. Det betyder att det fram till 30 juni 2004 var standarden som användes som komplement till föreskriften ELSÄK-FS 1999:5.

3. På standardens första sida står det "Standarden kompletterar de allmänna fordringarna och anvisningarna i elinstallationsreglerna SS 436 40 00 eller starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 och är avsedd att användas tillsammans med dessa."

4. Före 23 februari 2004 gällde SS SS 424 24 01, Värmekabel med märkspänning högst 300/500 V - Anvisningar för fast installation vid lågspänning. Som komplement till ELSÄK-FS 1999:5 kunde denna standard användas.

5. Utdrag från SS 424 24 01:
Avsnitt 5.6 Frånkoppling vid fel
En värmekabelanläggning skall automatiskt frånkopplas om ett fel förorsakar skadlig uppvärmning eller om
skadlig felström kan avledas till kabelns ledande hölje eller till en angränsande byggnadsdel.

I bilaga C visas ett antal exempel på olika typer av värmekablar och hur olika skydd kan åstadkomma
frånkoppling vid fel. Som framgår av dessa exempel kan man inte ge några generella anvisningar om hur
skydden skall anordnas utan valet av skydd måste utgöra del av anläggningens dimensionering.

Av exemplen framgår även att gruppsäkringen ensam sällan utgör ett tillräckligt skydd. Det är inte heller
säkert att en kombination av säkring och jordfelsbrytare skyddar en anläggning mot alla felfall. Lämpligt
placerade temperaturbegränsare kan därför bli en nödvändig del av anläggningen.

Normalt erhåller man dock frånkoppling av en anläggning om man
–* vid serieresistiv kabel använder jordfelsbrytare med utlösningsström mindre än värmekabelns
märkström
–* vid parallellresistiv kabel använder jordfelsbrytare med utlösningsström mindre än märkströmmen i en
modul.

Jordfelsbrytarens märkutlösningsström skall alltid väljas så låg som möjligt men inte vara större än 30 mA
om jordfelsbrytaren är avsedd att skydda mot elchock och inte större än 300 mA om den är avsedd att
skydda mot brand.

Jag hoppas att ni blev lite klokare vad som gällde efter detta...

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2011 19:17 - 03 dec 2011 19:28 #9 av Ronnie Lidström
Nu blev det lite offtopic för denna fråga. Men angående golvvärme så har det aldrig varit tillåtet att installera 230V golvvärme utan att den föregås av jordfelsbrytare.

Och detta inte pga någon föreskrift, utan att det står så i fabrikantens installationsanvisning. Och den måste man ju som bekant också följa.

Lite dumt då att som Elsäkerhetsverket skriva att det är helt ok med en 230V golvvärmeinstallation utan JFB om den är utförd före 2006.

Nu vet jag ju i och för sig bara vad som gäller/gällde för T2 (Thorin Thorin / Tyco Thermal), det kanske fanns golvvärmetillverkare som inte hade detta krav.

Men som Elsäkerhetsverket skriva så här, tycker jag är lite dumt:

Fråga:

Vi har köpt en villa där våtutrymmena byggdes om 2004. Nu har vår elektriker upptäckt att eluttagen inte är jordade och att det saknas jordfelsbrytare för golvvärmen.

Säljaren påstår att det inte förelåg några krav på detta 2004.

Svar:

Fram till och med den 30 juni 2004 gällde föreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5. Den så kallade ”blå boken”. Därefter kunde man, under en övergångstid fram till 2006 använda ELSÄK-FS 1999:5 parallellt med de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1.

Följde man ELSÄK-FS 2004:1 så fanns kravet på jordade uttag i våtutrymmen samt att uttag och golvvärme ska skyddas av jordfelsbrytare i SS 436 47 53 som ett sätt att uppfylla föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis. Följde man ELSÄK-FS 1999:5 så fanns inte motsvarande krav på jordfelsbrytarskydd av golvvärme. Man bör alltså ha klart för sig vilken föreskrift man följt vid installationen.

Lagstöd för detta finns i avsnitt 753.413.1 i SS 436 47 53 samt i avsnitt 701.7 i ELSÄK-FS 1999:5.


www.elsakerhetsverket.se/sv/Fragor-och-s...gor/El-i-vatutrymme/

De borde ju åtminstone nämna att det kan finnas andra krav man måste följa än de som står i deras föreskrifter.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 mar 2018 20:45 #10 av Electrum

Ronnie Lidström skrev: Nu blev det lite offtopic för denna fråga. Men angående golvvärme så har det aldrig varit tillåtet att installera 230V golvvärme utan att den föregås av jordfelsbrytare.

Och detta inte pga någon föreskrift, utan att det står så i fabrikantens installationsanvisning. Och den måste man ju som bekant också följa.

Nej, det har funnits i föreskrifter också ( i alla fall när det gäller badrum m.m), sedan 1978.

Det står i kapitlet om "Värmekabelanläggningar".
Och jag redogör och klistrar in från föreskriften om detta, från inlägg #12 i denna tråd:
www.fluxio.se/forum/27/16518.html#36699

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.039 sekunder

Senaste foruminlägg