Behörighetsutredningen

07 jan 2015 22:42 #1 av Claes Börjesson
Nu till årsskiftet skall den nya behörighetsutredningen vara klar.

Den skall enligt elsäkerhetsverkets hemsida vara energiministern* tillhanda den 13 januari.

Någon som vet hur man får tag på den ?

Länk elsäkerhetsverket

*
P.S. När blev elsäkerhetsverket lagt under energiministern, tidigare var det väl näringsdepartementet ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 jan 2015 23:04 #2 av Claes Börjesson
Jag hittade själv svaret på på elsäkerhetsverkets hemsida:

Vår organisation

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som efter valet 2014 hör till Miljödepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionkontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 jan 2015 16:10 #3 av Olle Andersson

Claes Börjesson skrev: P.S. När blev elsäkerhetsverket lagt under energiministern, tidigare var det väl näringsdepartementet ?


Elsäkerhetsverket har mig veterligen legat på energiministerns ansvarsområde ett bra tag, skillnaden mellan Regeringen Löfven och Regeringen Reinfeldt är väl att Regeringen Reinfeldt ansåg att energiministern skulle arbeta på näringsdepartementet medan Regeringen Löfven anser att energifrågor är miljöfrågor mer än de är näringslivsfrågor och sorterar därför in energiministern under Miljödepartementet.

Energiministern har aldrig varit departementschef i Sverige utan endast varit så kallat "Konsultativt Statsråd" enligt 1974 års regeringsform. Lite ironiskt är tanken bakom denna regeringsform att de konsultativa statsråden förutsätts ha större juridisk och byråkratisk expertis inom sitt område än departementschefen. Då vår energiminister, Ibrahim Baylan, utryckligen i media sagt att han måste ”läsa in sig på området” kan man undra om han uppfyller detta kriterium…

Men men, jag ska inte vrida detta till en politisk diskussion =)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jan 2015 04:51 #4 av Jan Wahlberg
Om Baylan eller "de konsultativa statsråden" då sätter nivån, så kan man ju undra lite angående departementschefernas "expertis" inom respektive område

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jan 2015 17:41 - 09 jan 2015 17:42 #5 av Michell Martic
På utredningens hemsida ( här ) finns en länk med lite PDFer där de visar lite info som antagligen har med betänkandet att göra. Kika på den översta exempelvis 'Vad kom vi fram till'. Finns annat material också, men inget man inte läst någon annanstans.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 14:53 #6 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighetsutredningen
Här finns nu utredningen att ta del av... www.regeringen.se/sb/d/19888/a/252649

Här finns lite info om de som har representerat Industrin....
www.ssg.se/Om-SSG/Press-och-media/Nyhete...dningens-betankande/

Här är Voltimums artikel om utredningen...
www.voltimum.se/articles/sa-blir-det-med-behorigheten
Följande användare sa tack: Michell Martic

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 15:34 #7 av Michell Martic
Detta kan innebär att ett nytt regelverk kommer förhindra att man kan tolka yrkesmannen som yrkesman på sin fritid, vilket elsäkerhetsverket tidigare bedömt i o m ELSÄK-FS 2013:1 att man kan.

Tycker om idén om att ha ett register av elinstallationsföretag där behörig installatör finns. Ska dock vara ett väldigt lätttillgängligt register då. Man ska inte behöva ringa inom vissa telefontider. Ska kunna göra en live sökning på nätet bara. Blir fortfarande problem vid konstruktionsberäkningar eftersom dessa utförs av annan än elinstallationsföretaget kanske.

Man kan även fråga sig om man kommer knyta elinstallatören till företaget också eller kommer denna kunna agera fritt som tidigare.

Har inte läst utredningen än. bara artikeln. Utredningen för vänta till fredag tillsammans med något kallt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 16:21 #8 av Ronnie Lidström

Michell Andersson skrev: Har inte läst utredningen än. bara artikeln. Utredningen för vänta till fredag tillsammans med något kallt.


Haha... Du är ju t.o.m. värre elnörd än jag :stubben:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Michell Martic

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 17:01 #9 av Joel Ingolf
Svar från Joel Ingolf i ämnet Behörighetsutredningen

Michell Andersson skrev: ...Utredningen för vänta till fredag tillsammans med något kallt.


:klapp:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 17:03 #10 av Claes Börjesson
Registret skall ligga på webben och vara lätt tillgängligt. Skall vara klart till januari 2017 och det kommer att kosta 1 arbetstimme cirka 1000 kronor att som företag att anmäla sig.

Nytt är att varje kund skall anmälas till ett register......

Vilka behörigheter som kommer att finnas nämns inte i utredningen, jag tolkar det som att det antingen är samma som finns idag blir kvar ELLER att bara AB, ABL kommer att finnas kvar

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 17:14 #11 av Christoffer W
Jag tolkar det som att ansökan om behörighet (AB, ABL) kommer att fungera som det gör idag, dvs inget teoretiskt/praktiskt prov eller dylikt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 17:20 #12 av Johan Runesson

Claes Börjesson skrev: Registret skall ligga på webben och vara lätt tillgängligt. Skall vara klart till januari 2017 och det kommer att kosta 1 arbetstimme cirka 1000 kronor att som företag att anmäla sig.

Nytt är att varje kund skall anmälas till ett register......

Vilka behörigheter som kommer att finnas nämns inte i utredningen, jag tolkar det som att det antingen är samma som finns idag blir kvar ELLER att bara AB, ABL kommer att finnas kvar


Det är väl elföretaget som ska anmälas till ett register, inte elföretagets kunder?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 17:37 - 13 jan 2015 17:40 #13 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighetsutredningen
Saxat från SOU 2014:89

Sammanfattning

Utredningens uppdrag
Elinstallationsarbete är ett s.k. reglerat yrke i Sverige. Sådant arbete
får endast utföras av behörig elinstallatör eller av en yrkesman under
överinseende av elinstallatören. Utredningens uppdrag har varit att
föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk
installation samt bedöma om mer än en kompetensnivå behövs för
olika typer av utförande av elektriska installationer, som exempelvis
vid elinstallationsarbete på anläggningar med viss spänningsnivå.
I uppdraget har också ingått att föreslå en avgränsning mot
elinstallationsarbete på fartyg, luftfartyg, fordon för elektrisk järnvägs-,
spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift, övriga fordon och
anordningar liksom att utreda möjligheten för tillsynsmyndigheten
att i särskilda fall få möjlighet att bedriva tillsyn i bostäder. Att se
över behovet av sanktionsmöjligheter för att komma åt felaktigt eller
obehörigt utförande av en elektrisk installation har också ingått i
uppdraget liksom att föreslå de övergångsbestämmelser som bedöms
nödvändiga. Utredningen har även undersökt om det är lämpligt att
införa en ny elsäkerhetslag.

Behovet av förändring
Elsäkerheten i Sverige är, såvitt utredningen kunnat bedöma, i huvudsak
god. Det finns dock skäl att stärka konsumenternas ställning
och ge Elsäkerhetsverket bättre möjligheter att utöva tillsyn.
Regelverket är svåröverskådligt och ansvarsförhållandet mellan
företag, installatör och yrkesman behöver förtydligas.

Krav för elinstallationsarbete
Vi föreslår att det ska införas en allmän aktsamhetsregel om att elinstallationsarbete
eller annat arbete på en starkströmsanläggning
ska utföras på ett sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet
mot person- eller sakskada. Elinstallationsarbete ska även i fortsättningen
vara omgärdat av vissa krav.
Elsäkerhetsverket ska meddela den som uppfyller kraven på utbildning
och praktisk erfarenhet auktorisation som elinstallatör.
Elinstallatör blir då även i fortsättningen ett reglerat yrke.
Vi föreslår att elinstallationsarbete endast ska få utföras av elinstallatör,
eller yrkesperson i elinstallationsföretag som omfattas av företagets
egenkontrollprogram. Det innebär att ansvaret för elinstallationsarbetet
på ett tydligare sätt än i dag läggs på företagsledningen.
Ett elinstallationsföretag måste ha minst en auktoriserad elinstallatör
anställd, eller på annat sätt fast knuten till verksamheten, och
ett egenkontrollprogram som säkerställer att elinstallationerna uppfyller
de krav som ställs enligt lag och att de utförs av personer med
tillräckliga yrkeskunskaper. För att utföra elinstallationsarbete på
starkströmsanläggning som tillhör annan ska elinstallationsföretaget
därutöver vara skyldigt att anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket ska avgöra om auktorisation av elinstallatörer
och anmälan av elinstallationsföretag ska kunna göras för visst slag
av elinstallationsarbete och vilka krav som då ska gälla.

En elsäkerhetslag
Vi anser att en sammanhållen reglering kring elsäkerheten kan öka
överskådligheten inom området och förenkla tillämpningen av bestämmelserna.
Vi föreslår därför att samtliga bestämmelser om elsäkerhet
i ellagen (1997:857), starkströmsförordningen (2009:22)
och förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) samt regler om
behörighet att utföra elinstallationer förs samman i en ny elsäkerhetslag
med tillhörande förordning.

Tillsyn och sanktioner
Elinstallationsföretag ska utöva egenkontroll över arbetet och svara
för att elinstallationer endast utförs av elinstallatör eller yrkesperson
vars kunskaper och färdigheter har säkerställts genom egenkontrollen.
Ett egenkontrollprogram ska säkerställa att elinstallationer
uppfyller de krav som ställs med utgångspunkt i det allmänna aktsamhetskravet,
samt att de utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper.
Genom den anmälningsplikt som vi föreslår för elinstallationsföretag
som vill utföra arbete på någon annans anläggning
ges Elsäkerhetsverket bättre möjligheter till tillsyn.
Om en elinstallatör visar oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete
ska auktorisationen kunna återkallas. I mindre
allvarliga fall ska en varning kunna meddelas. Elsäkerhetsverket ska
helt eller delvis kunna förbjuda fortsatt verksamhet om ett elinstallationsföretag
som gjort anmälan om arbete på annans anläggning
inte uppfyller kraven i lagen och det finns skäl att befara att det
medför fara för elsäkerheten. Att bryta mot ett sådant förbud ska
vara straffbelagt.

Ett register över elinstallationsföretag
Elsäkerhetsverket ska föra register över auktoriserade elinstallatörer
och anmälda elinstallationsföretag. Registret över elinstallationsföretag
ska finnas tillgängligt på Elsäkerhetsverkets webbplats. Därigenom
får den som ska anlita någon för elinstallationsarbete ökade möjligheter
att kontrollera om företaget uppfyller de krav som ställs.

Information m.m.
Elsäkerhetsverket ska få i uppdrag att genomföra en bred informationsinsats
i samband med att de nya reglerna om elinstallationer
börjar gälla. Den bör vända sig både till allmänheten och verksamma
inom elinstallationsbranschen och andra berörda branscher.
Myndigheten bör också få i uppdrag att genomföra en översyn av
vilka former av elinstallationer som bör vara förenade med krav på
kompetens och yrkeskunnande.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Ett nytt regelsystem för elinstallationer bör kunna träda i kraft den
1 januari 2017. De som i dag har meddelats behörighet som elinstallatörer
bör då få auktorisation som elinstallatör utan ny prövning.
De som i dag utför arbeten på annans anläggning ska ha möjlighet
att göra föreskriven anmälan till Elsäkerhetsverket före den 1 januari
2017.

Konsekvenser
Kostnaderna för Elsäkerhetsverkets register över anmälda elinstallationsföretag
har vi beräknat till 3,7 miljoner kronor under 2015–
2018 och därefter en årlig kostnad om 300 000 kronor. Den informationsinsats
vi föreslagit kostar totalt 4,7 miljoner kronor under
tre år.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 17:48 #14 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighetsutredningen

Johan Runesson skrev:

Claes Börjesson skrev: Registret skall ligga på webben och vara lätt tillgängligt. Skall vara klart till januari 2017 och det kommer att kosta 1 arbetstimme cirka 1000 kronor att som företag att anmäla sig.

Nytt är att varje kund skall anmälas till ett register......

Vilka behörigheter som kommer att finnas nämns inte i utredningen, jag tolkar det som att det antingen är samma som finns idag blir kvar ELLER att bara AB, ABL kommer att finnas kvar


Det är väl elföretaget som ska anmälas till ett register, inte elföretagets kunder?


Förslag på registeruppbyggnad

Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 18:27 - 13 jan 2015 18:31 #15 av Claes Börjesson
Enligt 6 paragrafen skall arbete som utförs på annans verksamhet (eller vad som exakt står, kan inte klippa klistra via denna padda), anmälas till elsäkerhetsverket innan denna anmälan gjorts får inget arbete utföras.

Det är antageligen det registret som kallas verksamhetsregister i bilen ovan. Det är nära kopplat till installatörsregistret.

På detta sätt kommer elsäkerhetsverket alltid veta ven som utfört arbetet i t.ex. en viss villa, industri m.m.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 18:29 #16 av Johan Runesson
Läste igenom det jag också, men jag uppfattade det som att företaget måste anmäla att de kommer att syssla med elinstallationsarbete, inte på vilken anläggning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 18:36 #17 av Claes Börjesson
I utredningen nämns inte vilka behörighetsnivåer som ska finnas det överlåter man på elsäkerhetsverket. Däremot anges att man troligtvis kommer att behöva flera nivåer.

Egentligen lite märkligt när utredningen kallas behörighetsutredningen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 18:38 #18 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighetsutredningen

Johan Runesson skrev: Läste igenom det jag också, men jag uppfattade det som att företaget måste anmäla att de kommer att syssla med elinstallationsarbete, inte på vilken anläggning.


Så tolkar jag det oxå då detta styr typen av abetet

Elsäkerhetsverket ska avgöra om auktorisation av elinstallatörer
och anmälan av elinstallationsföretag ska kunna göras för visst slag
av elinstallationsarbete och vilka krav som då ska gälla.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 18:40 - 13 jan 2015 18:41 #19 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighetsutredningen

Claes Börjesson skrev: I utredningen nämns inte vilka behörighetsnivåer som ska finnas det överlåter man på elsäkerhetsverket. Däremot anges att man troligtvis kommer att behöva flera nivåer.

Egentligen lite märkligt när utredningen kallas behörighetsutredningen.


Kan hålla med dig om detta! Och vad kommer denna skrivelse att mynna ut i!?

En elsäkerhetslag
Vi anser att en sammanhållen reglering kring elsäkerheten kan öka
överskådligheten inom området och förenkla tillämpningen av bestämmelserna.
Vi föreslår därför att samtliga bestämmelser om elsäkerhet
i ellagen (1997:857), starkströmsförordningen (2009:22)
och förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) samt regler om
behörighet att utföra elinstallationer förs samman i en ny elsäkerhetslag
med tillhörande förordning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 jan 2015 18:43 - 13 jan 2015 18:44 #20 av Jan Wahlberg
"Läste igenom det jag också, men jag uppfattade det som att företaget måste anmäla att de kommer att syssla med elinstallationsarbete, inte på vilken anläggning."

Tolkar det också på det sättet..I förslag till ny ellag

1 kapitlet.
6 § Med elinstallationsarbete avses i denna lag arbete som avser utförande,
ändring eller __reparation__ av en elektrisk starkströmsanläggning
samt elinstallationsarbete som avser __fast anslutning av anordning__
till en starkströmsanläggning och __losskoppling av fast ansluten anordning__
från en sådan anläggning

Blir vi nu äntligen av med "instruerade" mekare och vaktmästare som tror de kan koppla in och ur motorer och dylikt?? :tokig:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.097 sekunder

Senaste foruminlägg